Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky


  I. Úvodné ustanovenia

  1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou ElektroLV, s.r.o.,Bernolákova 132/3,Levice 934 01   (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.elektrolv.sk  podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

  1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

  1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.elektrolv.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

  1.4. Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.


  II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

  2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

  2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Záväzná objednávka s povinnosťou platby ". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

  2.3. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.

  2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

  2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

  2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

  2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.


  III. Cena a platobné podmienky

  3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

  3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.elektrolv.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

  3.3. Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: a) Na dobierku Slovenskou poštou; b) Na dobierku kuriérom c) Prevodom na účet na základe vystavenej (zálohovej) faktúry.

  3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

  3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V - Poplatky za dodanie tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

  3.6. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.


  IV. Dodacia lehota

  4.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote 5 dní. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

  4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady t.j. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

  4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

  4.4. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.


  V. Poplatky za dodanie tovaru

  5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  5.2. Dodanie Slovenskou poštou:
  Tovar Vám bude dodaný na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú uvediete v objednávke. Poplatok za túto službu je 5 € s DPH.
  Dodanie kurierom na určene miesto:
  Dodanie tovaru kuriérom je v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8:00 do 18:00 hod. Poplatok za dodanie tovaru na dobierku je v sume 8 € s DPH Ak si zákazník pri potvrdzovaní vyberie túto možnosť, budeme ho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme si podrobnosti prebratia tovaru.
  Dodanie zdarma:
  Dodanie zdarma poskytujeme naším zákazníkom v nasledovných prípadoch:


  5.3. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky  na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.


  VI. Záruka a servis

  6.1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho www.elektrolv.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

  6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3 Levice 934 01.

  6.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho, dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

  6.5. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane manuálov prípadne iného príslušenstva a pod.

  6.6. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


  VII. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy

  7.1. V zmysle ustanovení zákona 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

  Tlačivo Odstúpenie od zmluvy.

  7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho : ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3 Levice 934 01 (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

   7.3. Kupujúci musí vrátiť tovar najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy a predávajúci je povinný ho prevziať. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša, kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom. než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 kalendárnych dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, prevodom zaplatenej sumy na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

  7.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.


  VIII.Recyklácia elektrozariadení


  8.1. Dovozca elektrozariadení je členom kolektívneho systému SEWA, zabezpečujúceho zber, dopravu a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Ako člen SEWA (Slovak Electronic Waste Agency, a.s.) si plní povinnosti týkajúce sa obalov a odpadov z nich v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.


  IX. Záverečné ustanovenia

  9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

  9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

  9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov a Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v znení platnom k momente odoslania objednávky.

  9.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

  9.5. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

  9.6. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

  9.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

  9.8. Orgán dozoru:

  Slovenska obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra